રીડર મોડ

વધુ સરળ રીતે વાંચવા અને સાઇનઅપ વિનંતીઓ જેવા વિક્ષેપોને ટાળવા માટે, Safari ના રીડર મોડનો ઉપયોગ કરો. તેની ઉપલબ્ધતા વેબસાઇટના લેઆઉટ પર આધારિત છે.

iOS / iPadOS 15+

"aA" આઇકોન પર ટેપ કરો અને "રીડર બતાવો" પસંદ કરો.

iOS / iPadOS Reader Guide

macOS

રીડર આઇકોન પર ક્લિક કરો

macOS Reader Guide
Top