ડિસેબલ કરેલ Safari એક્સ્ટેન્શન્સને ઠીક કરો

iOS / iPadOS / macOS

જો Safari એક્સ્ટેન્શન્સ ગ્રે આઉટ દેખાય છે તો:
1. સેટિંગ્સ > સ્ક્રીન ટાઈમ > કન્ટેન્ટ અને ગોપનીયતા પ્રતિબંધો પર જાઓ.
2. આ પ્રતિબંધો બંધ કરો અથવા આગળના સ્ટેપ પર ચાલુ રાખો.
3. કન્ટેન્ટ પ્રતિબંધો > વેબ કન્ટેન્ટ પર નેવીગેટ કરો અને અપ્રતિબંધિત એક્સેસ પસંદ કરો.

Top